Μοντέλο Αντίκτυπου – Βήμα 1: Επιλογή τμήματος

1. Επιλογή τμήματος

Η επιλογή του Τμήματος όπου θα εφαρμοστεί το μοντέλο είναι βήμα κλειδί καθώς αφορά την φάση υλοποίησης και το πεδίο εφαρμογής. Για την ολοκλήρωση της φάσης, ο φορέας πρέπει να ακολουθήσει ορισμένα υπο-βήματα. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο παρακάτω αρχείο που μπορείτε να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε ως πρότυπο.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ τον Οδηγό για το Βήμα 1

Το πρώτο βήμα για τον φορέα είναι να εντοπίσει τους στρατηγικούς στόχους του, για παράδειγμα αλλαγή της διαδικασίας επικοινωνίας εντός του τμήματος ή της στρατηγικής επικοινωνίας προς μία ομάδα-στόχο/ πελατεία. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει επιλογή και εφαρμογή.

Ένα παράδειγμα εφαρμογής είναι το μοντέλο που υιοθετήθηκε από τον Δήμο Αιγάλεω της Αθήνας για να βελτιώσει τη στρατηγική επικοινωνίας του με μετανάστες. Η δοκιμή έγινε στο Βρεφονηπιακό Τμήμα, όπου έπρεπε να βελτιωθούν οι δεξιότητες και οι ικανότητες των εκπαιδευτικών σε συγκεκριμένες εργασίες και θέματα επικοινωνίας.

  1.  Κριτήριο για την επιλογή του Βρεφονηπιακού τμήματος ανάμεσα στα υπόλοιπα του δήμου ήταν η συνεχή επαφή του με την ομάδα στόχο (μετανάστες) και η ανάγκη για άμεσα αποτελέσματα σε προβλήματα που είχαν προκύψει.
  2.  Οι εσωτερικές διαδικασίες που έπρεπε να εξεταστούν ήταν πόσοι βρεφονηπιοκόμοι θα εκπαιδεύονταν, τα γραφειοκρατικά εμπόδια και οι εξουσιοδοτήσεις από τον επικεφαλής του τμήματος και τους εκπαιδευτικούς που συμφώνησαν να συμμετέχουν στη δοκιμή.
  3. Δημιουργήθηκαν τα απαραίτητα πρότυπα και χαρτογραφήθηκαν οι αναγκαίες δεξιότητες και ικανότητες.

Επομένως, για να επιλεγεί ένα τμήμα ή μία ομάδα ατόμων που θα συμμετέχει στην εφαρμογή του Κυκλικού Μοντέλου Αντίκτυπου, πρέπει να εφαρμοστούν τα παρακάτω υπο-βήματα :