Μοντέλο Μέντορινγκ

Το Κυκλικό Μοντέλο Κύκλου Μέντορινγκ που παρουσιάζεται εδώ ακολουθεί το Κυκλικό Μοντέλο Αντίκτυπου. Ο φορέας υιοθετεί πρώτα το συνολικό στρατηγικό μοντέλο αντίκτυπου και έπειτα προχωρά στην υιοθέτηση του Κυκλικού Μοντέλου Μέντορινγκ, το οποίο απευθύνεται στους υπάλλήλους του φορέα με στόχο την αναβάθμιση τους σε καθορισμένες δεξιότητες και στρατηγικές. Εφαρμόζοντας αυτό το μοντέλο και μέσω των εργαλείων και της κατάρτισης που παρέχονται, οι υπάλληλοι θα μπορέσουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους. Εκτός άλλων θα μπορούν να:

–      κατανοούν διαφορετικούς πολιτισμούς,

–      γνωρίσουν καλύτερα ορισμένα θέματα,

–      αλληλεπιδρούν με άλλες κουλτούρες,

–      γίνουν πιο προσαρμοστικοί,

–      αναβαθμίσουν τις οργανωτικές τους δεξιότητες,

–      αναπτύξουν τις δεξιότητες τους στη διαπολιτισμική επικοινωνία,

–      καλλιεργήσουν στάση μετριοπάθειας και σεβασμού,

–      βελτιωθούν στην οικοδόμηση σχέσεων,

–      κινητοποιηθούν σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο

Κύριος στόχος αυτού του μοντέλου είναι να διευκολύνει την αλλαγή για ένα φορέα σε επίπεδο βάσης, προωθώντας τη αρχή των μη διακρίσεων. Το προσωπικό θα αποκτήσει τα απαραίτητα εργαλεία και τη στήριξη μέσα από τον φορέα, θα αναβαθμιστεί και θα βελτιώσει την αλληλεπίδραση του με μετανάστες και πρόσφυγες.

Κάντε κλικ στο κουμπί Διαβάστε Περισσότερα για να μάθετε για τις οδηγίες εφαρμογής του Κυκλικού Μοντέλου Μέντορινγκ και τα βήματα ανάπτυξης που περιλαμβάνει.