Το έργο

Τι θα κάνει το έργο μας:

Το έργο εστιάζει στην διαπολιτισμική εκπαίδευση στον δημόσιο τομέα. Ως βασική ομάδα στόχο επιλέξαμε δημοτικούς υπαλλήλους που εργάζονται με τους τελικούς αποδέκτες του Q-SER: μετανάστες και πρόσφυγες. Ζητούμενο είναι να αναβαθμιστούν οι ικανότητες τους και να εκπαιδευτούν ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για να εκτελούν την εργασία τους. Για να γίνει αυτό, το έργο όρισε τους εξής στόχους:

Στόχος 1: Ανάλυση και καθορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών. Κατά την έναρξη του έργου έγιναν συνεντεύξεις με περίπου 300 άτομα που περιέγραψαν την εργασία τους, τον τρόπο δουλειάς, τη ρουτίνα, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, τις δραστηριότητες τους και πολλά ακόμα. Αφού συγκεντρώθηκαν τα αποτελέσματα, σχεδιάστηκε ένα σεμινάριο ειδικά για τις ανάγκες που εντοπίστηκαν: Το σεμινάριο με τίτλο “Q-SER και Πολύγλωσση Επικοινωνία και Πολυμορφία”, που αποτελείται από 3 ενότητες με διάφορες υποενότητες. Κάθε μάθημα διαρκεί περίπου έξι ώρες και είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Μάθησης Q-SER.

Στόχος 2: Σχεδιασμός δύο μοντέλων μέντορινγκ 1) Κυκλικό μοντέλο αντίκτυπου σε στρατηγικό, ανώτερο επίπεδο και 2) Κυκλικό μοντέλο Κύκλου Μέντορινγκ για το προσωπικό του φορέα. Και τα δύο μοντέλα σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να ενταχθούν στις υπάρχουσες δομές και να επιτρέπουν έλεγχο αντίκτυπου για να επαναχρησιμοποιηθούν.

Στόχος 3: Άλλοι πολύγλωσσοι πόροι εκπαίδευσης και διαδικτυακά σεμινάρια (webinar). Στις ενότητες και το σεμινάριο Q-SER, οι εταίροι έχουν δημιουργήσει επιπλέον πόρους μάθησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις ομάδες-στόχους. Ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα είναι οι οδηγίες job shadowing για μέντορες, ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευόμενοι να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες τους.

Στόχος 4: Να διαδοθεί ευρέως και να γίνει γνωστό το έργο Q-SER. Οι εταίροι διεξάγουν σεμινάρια, εργαστήρια και παρουσιάσεις για να ενημερώσουν το κοινό και να εδραιώσουν δίκτυα.

Ποιους θέλουμε να προσεγγίσουμε:

Οι κύριες ομάδες στόχος είναι υπάλληλοι του Δήμου, δημόσια στελέχη, ΜΚΟ αλλά και κοινωνικές επιχειρήσεις και πάροχοι εκπαίδευσης. Όλοι έχουν να κερδίσουν πολλά από το έργο Q-SER, τους εκπαιδευτικούς πόρους και την πρακτική προσέγγιση του. Η ομάδα στόχος μπορεί να βρει σενάρια χρήσης, υποθέσεις εργασίας, διαδικτυακές αυτόνομες ενότητες εκπαίδευσης, πολύγλωσσο περιεχόμενο και πρότυπα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους δικαιούχους.

Πώς θα το κάνουμε

Η μεθοδολογία διακρίνεται σε καθήκοντα και δραστηριότητες, σύμφωνα με το σαφές χρονοδιάγραμμα των εταίρων, και λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:

  • Σαφής διάκριση των καθηκόντων και δραστηριοτήτων που πρέπει να υλοποιήσουν οι εφτά εταίροι
  • Ανάγκη να εμπλακούν τα μέλη της ομάδας στόχου στις δράσεις του έργου. Αυτό γίνεται με την οργάνωση σεμιναρίων και εργαστηρίων από τους εταίρους
  • Οργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης, από παρουσιάσεις και συνέδρια μέχρι σχεδιασμό υλικών όπως φυλλάδια και αφίσες.
  • Εσωτερική οργάνωση και διαχείριση του έργου. Όλοι οι εταίροι έχουν βαθιά γνώση και εμπειρία σε Ευρωπαϊκά έργα και διακρατικές ομάδες εργασίας. Είναι σημαντικό να ακούν και να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο.
  • Οργάνωση δράσεων για διατήρηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου Q-SER. Τα αποτελέσματα του έργου θα είναι διαθέσιμα για πολύ καιρό μετά τη λήξη του έργου.

Τα αποτελέσματα μας

Τα αποτελέσματα του Q-SER είναι ευρεία, πολύγλωσσα και πρακτικά και βασίζονται στις πραγματικές ανάγκες των χρηστών. Σύμφωνα με την ανάλυση αναγκών των χρηστών (τα παραδοτέα είναι διαθέσιμα στην Καρτέλα Αποτελέσματα), το έργο θα δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό που θα αναρτηθεί στο ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης του έργου.

Μπορείτε να συνδεθείτε και να αξιοποιήσετε το υλικό στο Μενού Αποτελέσματα. Ισχύει η συμφωνία άδειας εκμετάλλευσης Creative Commons. Επικοινωνήστε μαζί μας αν έχετε απορίες ή σχόλια.