Μοντέλο Αντίκτυπου – Βήμα 5: Καταγραφή αντίκτυπου

5. Αξιολόγηση αντίκτυπου στον φορέα

Καθώς όλες οι δραστηριότητες ενός φορέα που αφορούν εκπαίδευση και κατάρτιση έχουν μεγάλη σημασία, πρέπει να μετράται ο αντίκτυπος τους. Σε επίπεδο φορέα, τα στοιχεία που συγκεντρώνονται πρέπει να διακριθούν στις παρακάτω κατηγορίες (ενδεικτικός κατάλογος):

Επίπεδο φορέα: Η απόδοση της πραγματικής εκπαίδευσης.

Επίπεδο Τμήματος: Η απόδοση του τμήματος στην αντιμετώπιση των ομάδων-στόχου σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Ένας δείκτης μπορεί να είναι ο αριθμός των παραπόνων που εκφράστηκαν ή ο αριθμός των μεταναστών που εξυπηρετήθηκαν και η αντιμετώπιση τους.

Επίπεδο Προσωπικού: Βαθμός ικανοποίησης των υπαλλήλων στην εκτέλεση της εργασίας τους και κινητοποίηση τους για την εξυπηρέτηση της ομάδας-στόχου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ τον Οδηγό για το Βήμα 5

Το παράδειγμα της εφαρμογής του Βήματος από τον Δήμο Αιγάλεω έδειξε την ανάγκη για τέτοιες δραστηριότητες σε επίπεδο φορέα, καθώς μεγάλοι δημόσιοι φορείς αργούν να πραγματοποιήσουν αλλαγές και συχνά δεν καλύπτουν με επιτυχία συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες. Απέναντι σε ένα επείγον πρόβλημα, την αύξηση στις οικογένειες των μεταναστών που μετακόμισαν στον Δήμο, το προσωπικό του βρεφονηπιακού σταθμού αδυνατούσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με μία συγκεκριμένη στρατηγική. Οι περισσότεροι λειτουργούσαν αυτόνομα, λύνοντας τα προβλήματα καθώς παρουσιάζονταν, χωρίς καμία κεντρική καθοδήγηση. Με την εφαρμογή του Κυκλικού Μοντέλου Αντίκτυπου, ο φορέας απέκτησε διαδικασίες και πρότυπα, αλλά και μία βάση δεδομένων με μέντορες που μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε νέο πρόβλημα μέσα στον φορέα.

Επίπεδο Δήμου: Δημιουργήθηκαν διαδικασίες και υποδομές για την εφαρμογή του μοντέλου IO3.

Επίπεδο τμήματος: Τα βρεφονηπιακά τμήματα εφάρμοσαν τη στρατηγική που σχεδίασε το κεντρικό όργανο και σχεδίασαν δομές κατάρτισης και ταυτοποίησης θεμάτων εργασίας.

Επίπεδο προσωπικού: Οι υπάλληλοι ενθαρρύνθηκαν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες και ικανότητες τους. Ένιωσαν έτσι ότι το κεντρικό όργανο δείχνει ενδιαφέρον για την επαγγελματική τους ανάπτυξη και τους προσφέρει λύσεις στα θέματα που αντιμετωπίζουν.